دیدار مدیرعامل شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد با جناب دکتر علینقی مشایخی
درروز دوشنبه مورخ 12 ابان ماه   1399، دیداراقای محمد حسین دیده ور " مدیرعامل شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد" با جناب دکتر علینقی مشایخی "رِییس سابق و عضو هیات علمی فعلی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف  در محل دانشکده انجام پذیرفت.

درروز دوشنبه مورخ 12 ابان ماه   1399، دیداراقای محمد حسین دیده ور " مدیرعامل شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد" با جناب دکتر علینقی مشایخی "رِییس سابق و عضو هیات علمی فعلی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف  در محل دانشکده انجام پذیرفت.

در این دیدار مدیر عامل شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد، گزارش جامعی از فعالیت های شرکت اصلی و متعلق و سرمایه گذاری های انجام شده و برنامه های اینده ارایه نمودند.سپس اقای دکتر مشایخی با توجه به سوابق علمی و اجرایی بسیار ارزشمند در تدوین و اجرای برنامه های در سطح کلان کشور با ابراز خرسندی  از اخبار ارایه شده، رهنمودهای برای توسعه و موفقیت بیشتر در تداوم مسیر شرکت توسعه آهن و فولاد میلاد بیان داشتند.

همچنین توافق گردید  در حمایت از بنیاد حامیان دانشجو مقطع دکتری  دانشکده  مدیریت  و اقتصاد  دانشگاه شریف  همکاری لازم صورت پذیرد وبا بهره مندی از تجارب ایشان درزمینه های توسعه فعالیت های شرکت، جلسات اتی در محل شرکت برگزارگردد.

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد(سهامی عام)
اقتصادی