جهش درآمد عملیاتی و سودآوری بمیلا
در مصاحبه با روزنامه بورس جهش درآمد عملیاتی و سودآوری بمیلا بررسی شد

در مصاحبه با روزنامه بورس جهش درآمد عملیاتی و سودآوری بمیلا بررسی شد

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد(سهامی عام)
مصاحبه