معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ 1399/02/22 و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/04/03 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک تعیین گردید
بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ 1399/02/22 و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/04/03 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
آقاي محمد آزاد آقاي محمد آزاد 4431983491 فاقد نماینده فاقد نماینده رئیس هیئت مدیره غیر موظف
آقاي محمد حسين ديده ور آقاي محمد حسين ديده ور 0558903002 فاقد نماینده فاقد نماینده عضو هیئت مدیره موظف ليسانس
جعفر کريمي جرنياني جعفر کريمي جرنياني 0042298784 فاقد نماینده فاقد نماینده عضو هیئت مدیره غیر موظف
تامين فولاد رامين ايرانيان تامين فولاد رامين ايرانيان 314548 رامين ديده ور رامين ديده ور 0068853009 عضو هیئت مدیره غیر موظف ليسانس
گروه معدني ميعادنگين ابرار(سهامي خاص) گروه معدني ميعادنگين ابرار(سهامي خاص) 14008639940 فاقد نماینده علي عباس هرائيني 0063994100 عضو هیئت مدیره غیر موظف فوق ليسانس
گروه اقتصادي کرمان خودرو(سهامي عام) گروه اقتصادي کرمان خودرو(سهامي عام) 14005084146 فاقد نماینده حامد شادکام 0061422983 نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف دکتري
ميثم مافي ميثم مافي 0080592910 فاقد نماینده فاقد نماینده عضو هیئت مدیره غیر موظف
مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
آقاي محمد حسين ديده ور 0558903002 "ليسانس
شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد(سهامی عام)
تغییرات