آگهي تغييرات شركت توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ آقاي محمد حسين ديده ور به سمت مديريت عامل اين شركت براي مدت باقي مانده تصدي هيات مديره انتخاب گرديد .

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ تصميمات ذيل اتخاذ شد:

  • آقاي محمد آزاد به ک.م ۴۴۳۱۹۸۳۴۹۱به سمت رئيس هيات مديره
  • آقاي كاظم فلاحتيان به ک.م ۱۲۸۱۶۵۱۴۳۵به سمت نايب رئيس هيات مديره
  • آقاي جعفر كريمي جرنياني به ک.م ۰۰۴۲۲۹۸۷۸۴به سمت عضو هيات مديره
  • آقاي محمد سپاهي به ک.م ۰۰۷۵۷۸۱۸۴۰به سمت عضو هيات مديره
  • آقاي جمشيد خان حسامي به ک.م ۲۳۹۱۳۷۰۸۱۴به سمت عضو هيات مديره
  • آقاي محمد صادق چيت ساز به ک.م ۱۷۵۵۶۴۱۱۲۵به سمت عضو هيات مديره
  • شركت تامين فولاد رامين ايرانيان به ش.م ۱۰۱۰۳۵۴۸۴۱۳به نمايندگي آقاي رامين ديده ور به ک.م ۰۰۶۸۸۵۳۰۰۹به سمت عضو هيات مديره
  • و آقاي محمد حسين ديده ور به شماره ملي ۲ـ ۸۹۰۳۰۰ـ ۰۵۵به سمت مديريت عامل اين شركت براي مدت باقي مانده تصدي هيات مديره انتخاب گرديد .

كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت به امضاء مشترک رئيس هيات مديره و مديرعامل و در غياب هريک از نامبردگان با امضاء يكي از اعضاي هيات مديره همراه با مهر شركت داراي اعتبار مي باشد.

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد(سهامی عام)
تغییرات