آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد - افزایش سرمایه

آگهي تغييرات شركت توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد سهامي عام به شماره ثبت 418751 و شناسه ملي 10320702178 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1399/07/30 و مجوز شماره 108 - 999/670138 مورخ 1399/8/6 سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد :
سرمايه شرکت از مبلغ 402285000000 ريال به مبلغ 635451000000 ريال منقسم به 635451000  سهم 1000 ريالي با نام از طريق سود انباشته افزايش يافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذکر تکميل امضاء گرديده است.
سازمان ثبت اسنادواملاک کشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد(سهامی عام)
آگهی ثبتی جدید .pdf (303.08 کیلوبایت)