آگهی افزایش سرمایه شرکت
سرمايه شرکت از مبلغ ۶۳۵.۴۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال به مبلغ ۱.۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال منقسم به ۱.۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ريالي با نام از طريق سود انباشته افزايش يافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذکر تکميل امضاء گرديده است.

آگهي تغييرات شركت توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد سهامي عام به شماره ثبت 418751 و شناسه ملي 10320702178 
سرمايه شرکت از مبلغ ۶۳۵.۴۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال به مبلغ ۱.۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال منقسم به ۱.۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰  سهم ۱۰۰۰ ريالي با نام از طريق سود انباشته افزايش يافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذکر تکميل امضاء گرديده است.

با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی سازمان ثبت قابل دسترس می‌باشد.

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد(سهامی عام)
افزایش سرمایه
آگهی افزایش سرمایه.jpg (172.64 کیلوبایت)