بازدید مدیران محترم شرکت هامرس به همراه کارشناسان مجرب معدن و اکتشافات کشور
بازدید مدیران محترم شرکت هامرس به همراه کارشناسان مجرب معدن و اکتشافات کشور در تاریخ 3 آذر از معدن بور قره آقاج زنجان در تداوم اجرای برنامه های اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معدن

بازدید مدیران محترم شرکت هامرس به همراه کارشناسان مجرب معدن و اکتشافات کشور در تاریخ 3 آذر از معدن بور قره آقاج زنجان در تداوم اجرای برنامه های اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معدن

میلاد برنا ابرار