اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني نسبت به گزارش توجيهي هيئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
به پيوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی(موسسه حسابرسی بیات رایان) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1400/05/13 هیئتمدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 635,451,000,000 به مبلغ 1,135,000,000,000 از محل سود انباشته به منظور گسترش فعالیت های شرکت و حفظ منابع مالی ارائه میگردد.

به پيوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی(موسسه حسابرسی بیات رایان) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1400/05/13 هیئتمدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 635,451,000,000 به مبلغ 1,135,000,000,000 از محل سود انباشته به منظور گسترش فعالیت های شرکت و حفظ منابع مالی ارائه میگردد.

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد(سهامی عام)
افزایش سرمایه