شرکت نفت میلاد پارس به عنوان شرکت دانش بنیان پذیرفته شد
با توجه به ارزیابی شرکت نفت میلاد پارس بر اساس آیین نامه ارزیابی شرکت و موسسات دانش بنیان و بر مبنای مصوبه کارگروه مربوطه، این شرکت در فهرست شرکتها و موسسات مشمول استفاده از مزایای قانونی مربوطه گردید.

با توجه به ارزیابی شرکت نفت میلاد پارس بر اساس آیین نامه ارزیابی شرکت و موسسات دانش بنیان و بر مبنای مصوبه کارگروه مربوطه، این شرکت در فهرست شرکتها و موسسات مشمول استفاده از مزایای قانونی مربوطه گردید.

شرکت نفت ميلاد پارس (سهامی خاص)
سرمایه‌گذاری