زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بمیلا در مجمع به مبلغ ۷۱ریال برای هر سهم تصویب گردید و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ به حساب سهامداران محترم واریز خواهد شد.